Vân Bia Thoi Lê Xu Kinh Bâc Và Su Phan Anh Sinh Hoat Làng Xa

Pham Thi Thuy Vinh

Philippe PAPIN, Nguyen Quoc Vinh

Collection : Bibliothèque vietnamienne

Collection's number: 8

Edition: EFEO - Coéditions, Vien Vien Dong Bac cô

Publication date: 2003

Status : Available

35,00

Width : 16.5 cm

Height : 24.5 cm

Weight : 1.49 kg

Number of pages : 698

Distributor : EFEO Diffusion

Geography : Vietnam

Language : Vietnamese

Place : Hanoï

Support : Papier

Description :

695 p., hardcover

Read more Read less
This article has been added to the basket

Table of contents

LỜI CẢM ƠN
 
ACKNOWLEDGEMENTS
 
SYNOPSIS : LES INSCRIPTIONS D’ÉPOQUE LÊ DE LA RÉGION DU KINH-BẮC, REFLETS DE LA VIE VILLAGEOISE DES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES
 
MẤY NHẬN XÉT VẾ CÔNG TRÌNH "VĂN BIA THỜI LÊ XỨ KINH BẮC VÀ SỰ PHẢN ÁNH SINH HOẠT LÀNG XÃ"
 
BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 
MỞ ĐẦU
 
PHẦN I – NGHIÊN CỨU VĂN BIA KINH BẮC THỜI LÊ
 
            Chương I : Sự phân bố văn bia thời Lê Kinh Bắc
                        1. Vài nét về xứ Kinh Bắc
                                    1.1 Tổ chức hành chính
                                    1.2 Địa lý địa mạo
                                    1.3 Kinh tế-văn hoá-xã hội
                        2. Một số giới thuyết về văn bia Kinh Bắc thời Lê
                        3. Phân bố văn bia theo khô,g gian
                                    3.1 Phân bố văn bia theo phủ huyện
                                    3.2 Phân bố văn bia theo làng xã
                                    3.3 Phân bố văn bia theo loại di tích
                        4. Phân bố văn bia theo thời gian
 
            Chương II : Quá trình tạo tác văn bản và trang trí hoa văn trên văn bia Kinh Bắc thời Lê
                        1. Các tác giả soạn văn bia
                        2. Người viết chữ
                        3. Thợ khắc đá
                                    3.1 Thợ chuyên nghiệp của nhà nước gồm
                                    3.2 Các phường thợ khắc bia trong dân gian
                                    3.3 Thợ nghiệp dư
                        4. Về kích thước và trang trí hoa văn trên văn bia Kinh Bắc
                                    4.1 Kích thước
                                    4.2 Trang trí hoa văn
 
            Chương III : Một số vấn đế sinh hoạt làng xã được phản ánh qua văn bia
                        1. Xây dựng các công trình công cộng về tìn ngưỡng
                                    1.1 Xây dựng đình làng
                                    1.2 Tu sửa đình
                                    1.3 Xây dựng, trùng tu chùa
                                    1.4 Xây văn chỉ thờ các bậc tiên hiên
                                    1.5 Xây dựng từ đường thờ cúng tổ tiên
                        2. Văn bia về xây dựng các công trình phục vụ đời sống kinh tế của cộng đồng
                                    2.1 Xây quán chợ, mở rộng chợ
                                    2.2 Xây cầu, tu sửa cầu
                                    2.3 Xây bến đò, cống, đào giếng, làm đường, đào hồ thả cá
                        3. Sự tranh giành ruộng đất, việc bảo vệ an ninh trật tự xóm làng và những điều lệ khoán ước của làng xã
                        4. Những khó khăn thường xuyên của các làng xã về sưu thuế, công dịch
                                    4.1 Sưu thuế
                                    4.2 Công dịch
                        5. Vị trí của phụ nữ trong hoạt động của làng xã
                        6. Vấn đế giáp và tổ chức làng xã được phản ánh trong văn bia
 
KẾT LUẬN
 
BỔ DI
 
IN LIEU OF INTRODUCTION: SOME REMARKS ABOUT THE STUDY OF LÊ DYNASTY STELE INSCRIPTIONS IN KINH BẮC REGION AND THEIR REFLECTION OF VILLAGE LIFE
 
INTRODUCTION
 
            Chapter I : The distribution of Lê dynasty stele inscriptions in Kinh Bắc region
                        1. Some features of Kinh Bắc region
                                    1.1 Administrative organization
                                    1.2 Topographical geography
                                    1.3 Economy – Culture – Society
                        2. Some introductory remarks about Lê dynasty stele inscriptions in Kinh Bắc
                        3. Spatial distribution of the steles
                                    3.1 Stele distribution at the prefectural and district level
                                    3.2 Stele distribution at the village level
                                    3.3 Stele distribution in terms of time
                        4. Stele distribution in terms of time
 
            Chapter II : The processes of composition and decoration of Lê dynasty stele inscriptions in Kinh Bắc
                        1. Authors of stele inscriptions
                        2. Calligraphers
                        3. Stone carvers
                                    3.1 Professionals supported by the state
                                    3.2 Local craft guilds
                                    3.3 Non-professional carvers
                        4. Some features about the dimensions and decorative patterns of Lê dynasty stele inscriptions in Kinh Bắc
                                    4.1 Dimensions
                                    4.2 Decorations
 
            Chapter 3 : Some issues of village life as reflected in stele inscriptions
                        1. The construction of public religious monuments
                                    1.1 The construction of the community halls
                                    1.2 The repair of community halls
                                    1.3 The construction and repair of pagodas
                                    1.4 The construction of literary memorials to talented worthies of the past
                                    1.5 The construction of ancestral halls
                        2. Steles about the construction of public projects to serve the economic life of the community
                                    2.1 The construction and expansion of market facilities
                                    2.2 The construction and repair of bridges
                                    2.3 Building ferry wharfs, drilling wells, paving roads, digging fish-breeding ponds
                        3. Land disputes, village security and order, village regulations and bylaws
                        4. Common difficulties for villages regarding taxes and corvee
                                    4.1 Taxes
                                    4.2 Corvee
                        5. The position of women in village activities
                        6. The giáp and village organization as reflected in stele inscriptions
 
CONCLUSION
 
ADDITIONS
 
PHẦN II : CÁC BẢNG BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG VÀ MỘT SỐ ẢNH CHỤP VẮN BIA
 
PART II: THE INVENTORY TABLES RELEVANT TO THE CONTENTS OF THE CHAPTERS ; PICTORIAL APPENDICES OF A NUMBER OF STELES AND STELE INSCRIPTIONS
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn
            Văn bia thời Lê xứ Kinh Bắc huyện Yên Phong phủ Từ Sơn
            Văn bia thời Lê xứ Kinh Bắc huyện Quế Dương phủ Từ Sơn
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Vũ Giang phủ Từ Sơn
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Tiên Du phủ Từ Sơn
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Gia Định phủ Thuận An
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Gia Lâm phủ Thuận An
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Siêu Loại phủ Thuận An
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Lang Tài phủ Thuận An
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Văn Giang phủ Thuận An
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Hiệp Hòa phủ Bắc Hà
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Yên Việt phủ Bắc Hà
            Văn bia thời Lê xứ Kinh Bắc huyện Kim Hoa phủ Bắc Hà
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Yên Dũng phủ Lạng Giang
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Phượng Nhãn phủ Lạng Giang
            Văn bia Kinh Bắc thời Lê huyện Yên Thế phủ Lạng Giang
            Bảng 14 : Các tác giả soạn văn bia Kinh Bắc thời Lê
            Bảng 15 : Các Tiến sĩ soạn văn bia Kinh Bắc thời Lê
            Bảng 17 : Bia về xây đình làng
            Bảng 18 : Bia về tu sửa đình làng
            Bảng 19 : Bia về các hoàng hậu, công chúa, vương phi, thị nội cung tần
            Bảng 20 : Bia về các quan chức thời Lê công đức giúp làng xã Kinh Bắc
            Bảng 21 : Các Thái giám triều Lê đã đóng góp tiền, của cho làng xã Kinh Bắc
            Bảng 22 : Bia về các nhà sư
            Bảng 23 : Bia chợ
            Bảng 24 : Bia về xây cầu đò
            Bảng 25 : Bia về đóng góp tiền của cho việc quan dịch, tô thuế và việc chung của làng xã
 
MỘT SỐ ẢNH CHỤP ṾĂN BIA – PICTORIAL APPENDICES OF A NUMBER OF STELES AND STELE INSCRIPTIONS
 
SÁCH DẪN
 
MỤC LỤC

About the collection

Bibliothèque vietnamienne

Le Centre de l’École française d’Extrême-Orient au Viêt-Nam publie une série de travaux dans le domaine de l’histoire, de l’anthropologie et de la littérature classique.

Related books