Thuốc phiện và chính quyền thuộc địa ở Châu Á

Từ độc quyền đến cấm đoán : 1897-1940

Philippe LE FAILLER

Trân Thi Lan Anh , Trinh Thi Thu Hông, trad.

Collection : Bibliothèque vietnamienne

Collection's number: 7

Edition: EFEO, Nhà xuất bản Văn hóa tin

Publication date: 2000

Status : Available

30,00

Width : 16.3 cm

Height : 24.5 cm

Weight : 0.78 kg

Number of pages : 314

Distributor : EFEO Diffusion

Geography : Vietnam

Language : Vietnamese

Place : Hanoï

Support : Papier

Description :

16x24,4, map, ill., hardcover

Read more Read less
This article has been added to the basket

Abstract

Ce présent ouvrage, Opium et pouvoir colonial en Asie, du monopole à la prohibition, donne de l’exploitation et de l’usage de l’opium en Extrême-Orient une perspective qui éclaire les aspects politiques, économiques et sociaux des problèmes soulevés par l’influence de l’Occident dans cette région du monde. Cette étude, fondée sur l’analyse historique de manuscrits, d’accords inter-gouvernementaux, de dossiers de presse et d’archives qui couvrent la période 1880-1946, permet surtout de comprendre les contradictions, et donc la complexité des enjeux internationaux autant que nationaux liés à la commercialisation de la drogue à cette époque.

Table of contents

LỚI NÓI ĐẦU
 
PHẦN MỘT
THUỐC PHIỆN : KẺ NỘI ỨNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN
 
VẤN ĐỀ THUỐC PHIỆN Ở VIỄN ĐÔNG
            Thị trường Trung Hoa
            Sả phẩm của Ấn Độ
            Những chi nhánh độc quyền vùng Viễn Đông
NGUỒN CẢM HÚG CỦA NHÀ THƠ
            Áp lực từ bên ngoài : nước Mỹ và liên minh đạo đức
ĐỘC QUYỀN THUỐC PHIỆN Ở ĐÔNG DƯƠNG
            Thời kỳ mò mẫm ban đầu : Việc lĩnh thuốc phiện
            Paul Doumer, ngân sách chung và các ty thuốc phiện
TY THUỐC PHIỆN ĐÔNG DƯƠNG NĂM 1906
            Một sự độc quyền tập trung vào thiểu số ngưi Hoa
            Những nguyên tắ độc quyền của Ty thuốc phiện
TIỂU KẾT
 
PHẦN HAI
THỜI ĐIỂM CỦA NHỮNG HỘI THẢO
 
HƯƠNG ĐẾN MỘT CHÍNH SÁCH CẤM THUỐC PHIỆN 1906-1909
            Trung Quốc ở vào trung tâm của những nghi vấn
            Kết thúc các đợt nhập khẩu thuốc phiện Ấn Độ vào Trung Quốc
            Những biện pháp hạn chế đầu tiên ở Đông Dương
            Vùng Viễn Đông
            Hội nghị Thượng Hải năm 1909 và những kết quả của nó
GIỮA HAI CUỘC HỘI NGHỊ
            Đông Dương và Vân Nam
            Những chiến dịch thu mua thuốc phiện ở Đồng Văn
            Buôn lậu đường biển
GIAI ĐOẠN CAM KẾT CHÍNH THỨC
            La Hay 1911-1913 : Ngoại giao và những thoả thuận
            Sự nghiệp mang tính quốc tế đường đầu với các lợi ích quốc gia
            Đông Dương, Mẫo quốc và đường dây buôn bán
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI I HAY SỰ TAM DỪG NHỮNG CẢI CÁCH
            Đông Dương trước mối đe dọa về tài chính
            Khai thác thuộc địa, thuốc phiện và moóc-phin
 
PHẦN BA
SỰ PHÁ SẢN CỦA PHONG TRÀO QUỐC TẾ
 
THIẾT LẬP MỘT CHÍNH SÁCH CHỐNG MA TUÝ
            Một loạt Hội nghị mới ở Giơ-ne-vơ
            Các Hội chống thuốc phiện và những Hội nghị
            Vai trò đặc biệt của Hoa Kỳ
            Ủy ban điều tra của Hội quốc liên
ẢO TƯỞNG VỀ MỘT SỰ GIÁM SÁT QUỐC TẾ : TRƯỜNG HỢP Ở ĐÔNG DƯƠNG
            Quan hệ láng giềng khó khăn với lãnh chúa chiến tranh
            Vận chuyển thuốc phiện Vân Nam
            Quản Châu Loan
            Chủ nghĩa thực dụng của một chính sách dự trữ
VIÊN ĐÔNG, KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VÀ THUỐC PHIỆN (1931-1940)
            Sự phá sản của phong trào quốc tế
            Chủ nghĩa thực dân bị gạt bỏ khỏi thị trương thuốc phiện
            Sự xuất hiện những nước sản xuất mới
NHỮNG NĂM CUỐI CÙNG CỦA CHẾ ĐỘC QUYẾN ĐÔNG DƯƠNG
            Một thị trường chìm ngập trong tình trạng vô chính phủ
            Ty thuốc phiện Đông Dương vẫn tồn tại
            Thực tế chình trị và xã hội của tệ nghiện hút
 
KẾT LUẬN
 
PHỤ LỤC
            Lược trích từ các ấn phẩm Đông kinh nghĩa thục
            Thưc của Kinh Lược được gửi cho Thống sứ Bắc kỳ
            Bác nghiện
            Hút thuốc phiện có ích gì mà hút
            Ấu học luân lý
            Các Mác : Lịch sử buôn bán thuốc phiện – I
            Các Mác : Lịch sử buôn bán thuốc phiện – II
 
TÀI LỆU THAM KHẢO
 
BẢN ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG
 
MỤC LỤC

About the collection

Bibliothèque vietnamienne

Le Centre de l’École française d’Extrême-Orient au Viêt-Nam publie une série de travaux dans le domaine de l’histoire, de l’anthropologie et de la littérature classique.

Related books