About - KADOYA Atsushi

Kadoya Atsushi

is a part time professor at Waseda University. His main publications include the co-edition of the volume Shùgô shinto in the series Shinto taikei (2006), and "Nihon-jin no shi no kannen in Yoshihara Hiroto, Tôyô ni okeru shi no shisô (2006).