Thuốc phiện và chính quyền thuộc địa ở Châu Á : Từ độc quyền đến cấm đoán: 1897-1940

Philippe LE FAILLER

Trân Thi Lan Anh , Trinh Thi Thu Hông, trad.

Collection : Bibliothèque vietnamienne

Collection's number: 7

Edition: EFEO, Nhà xuất bản Văn hóa tin

Publication date: 2000

Status : Disponible

30,00

Distributor : EFEO Diffusion

Geography : Vietnam

Language : Vietnamien

Place : Hanoï

Support : Papier

Read more Read less
This article has been added to the basket

Related books